Четвер, 23.11.2017, 01:05
Вітаю Вас Гість | RSS

Уманська ЗОШ І - ІІІ ступенів № 5 ім. В.І.Чуйкова

Меню сайту
Наше опитування
Яку операційну систему Ви використовуєте?
Всього відповідей: 470
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут школи

СТАТУТ
Уманської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 5
ім. В.І.Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 
1.1. Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І.Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області (далі - школа) створена Уманською міською радою Черкаської області (рішення міськвиконкому Уманської міської ради № 453 від 08.09.1983 року) знаходиться у комунальній власності.
1.2. Юридична адреса школи: 20300, Черкаська область, м. Умань, вулиця Київська, 19, тел. 3-30-66, 3-79-46, 3-37-16, 3-36-29.  
1.3. Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.  
1.4. Засновником школи є Уманська міська рада Черкаської області.  
1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти.  
1.6. Головними завданнями школи є:  
·        забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадянина України;
·        виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
·      формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;  
·       виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;  
·        розвиток особистості в учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація права учня на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
·        виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учня;
·        створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу людини і суспільство;  
·        реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань  
1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:  
·        безпечні умови освітньої діяльності;
·        дотримання державних стандартів освіти;
·        дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
·        дотримання фінансової дисципліни.
1.10. В школі визначена українська мова навчання. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися класи з російською мовою навчання.
1.11. Школа має право:
·        проходити в установленому порядку державну атестацію;  
·        визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
·        визначати варіативну частину робочого навчального плану; в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
·       спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;  
·        використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;  
·        бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
·        отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;  
·        залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
·        розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.12. В школі створюються та функціонують: методичні об'єднання вчителів, творчі групи.
1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються дитячою міською поліклінікою.
1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.        
 
II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
 
2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою школи.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти Уманської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручними, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною,  індивідуальною та екстернатною формами навчання.
2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (для повнолітніх - особистої заяви), а також свідоцтва про народження (копія), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.  
2.6. Для учнів початкової ланки за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Групи продовженого дня мають п'ятиденний тижневий режим і працюють після уроків.  
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри: перший - з 1.09 до 29.12, другий - з 10.01. до закінчення навчального року.  
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).  
2.9. За погодженням з виконкомом Уманської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.  
2.10. Тривалість уроків в школі становить: у початковій ланці 35 – 40  хвилин, в основній та старшій – 45  хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженнями з відділом освіти Уманської міської ради та міською санітарно-епідеміологічною станцією.  
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.  
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.  
2.13. В школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.  
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).  
2.15. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України.  
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.  
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого Міністерством освіти і науки України та зареєстрованого Міністерством юстиції України.  
2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
·        по закінченні початкової школи - табель успішності;
·        по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;
·        по закінченні школи - атестат про повну загальну середню освіту.  
2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
·        грамоти;
·        подяки.
                                                               
III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:  
·        учні;
·        керівники;
·        педагогічні працівники; психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють.
...
 
Вхід на сайт
Пошук

Copyright MyCorp © 2017
Конструктор сайтів - uCoz